نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

سوالات ضمن خدمت فنون تدریس

این مجموعه حاوی بیش از 1000 مورد از سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس برگزار شده و تعداد زیادی از نمونه سوالات  آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس به همراه منابع و محتوای آموزشی آزمون و البته تعدادی دیگر از سوالات آزمون های مشابه با این دوره میباشد .

همانند دیگر مجموعه های دانلودی سایت بانک نمونه سوال میتوانید مطمئن باشید تهیه این بسته میتواند پاسخگوی همه نیازهای شما در جهت کسب نمره حداکثری با صرف زمان حداقلی در آزمون ضمن خدمت فنون تدریس باشد.

برای دانلود این بسته روی دکمه خریدا کلیک کرده و بعد از مرحله پرداخت بصورت آنلاین بسته سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس را دریافت کنید.

دانلود سوالات فنون تدریس

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت فنون تدریس به همراه جواب

شما عزیزان که تمایل دارید این بسته را تهیه نمایید قبل از دانلود سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس توجه داشته باشید که

این مجموعه به واسطه اینکه آزمون در حال حاضر و در خرداد و تیر 98 فعال میباشد لذا سعی نمایید هنگام خرید از ایمیل معتبر استفاده نمایید تا بتوانید در اسرع وقت موارد اضافه شده و بروزرسانی سوالات ضمن خدمت فنون تدریس را دریافت نمایید.

همچنین اگر مشکلی در دریافت این بسته داشتید یا با خرید اینترنتی آشنایی ندارید همکاران ما در پشتیبانی بانک نمونه سوال پاسخگوی شما خواهند بود .

دانلود سوالات فنون تدریس

50 سوال رایگان آزمون روش ها و فنون تدریس

سوالات پاسخ
1 ابزار تعمیق یادگیري یادگیرنده در خارج از کلاس درس چیست؟ تکلیف
2 اجزاي یک درس کدام اند؟ مقدمه پیکره خاتمه
ارائه تبیینی از یک معناي مرسوم یا مورد توافق به همراه تشریح دایره پوشش یک اصلاح، چه نامیده تعریف توصیفی
می شود؟
3
4 ارزشیابی به مثابه "یادگیري " از مجموعه سه گانه ارزشیابی مبتنی بر کدام نظریه می باشد؟ فراشناخت
5 از back looking با چه نام دیگري می توان یاد کرد؟ پس نگري
6 از خلاقیت به چه عنوان دیگري میتوان نام برد؟ آفریدن
7 از دیدگاه ویگوتسکی در چه صورتی رشد اتفاق می افتد؟ وجود راهنماي مناسب و داراي صلاحیت
8 از کدام روش تدریس می توان به عنوان فرانگاه نسبت به روش هاي دیگر تدر
10 از کدام نوع تدریس بهعنوان اساس فعالیت تربیتی میتوان نام برد؟ تدریس به شیوة یادگیري دانشآموزان
11 از کدام نوع روش تدریس میتوان به عنوان یک روش پژوهشگرایانه و همیارانه نام برد؟ مبتنی بر ساختگرایی
12 افرادي که درآنها عملکرد سازمان یافته مغز مشهود است چگونه افرادي هستند؟ افرادي برنامه ریزي شده هستند
13 اقدامپژوهی نیازمند چیست؟ سوال- فرضیه
14 اولین اقدام معلم در یک کلاس چندپایه، چه باید باشد؟ تلفیق برنامه هاي درسی توسط معلم
15 اهداف ذکر شده در طرح درس متوجه کیست؟ معلم
16 اهداف طرح درس باید..........................باشند. قابل اندازه گیري
17 ایجاد فرصت براي مطرح کردن بی پروا سوال توسط دانش آموز ویژگی کدام نوع روش تدریس است؟ مبتنی بر ساخت گرایی
ایجاد فرصت دانش آموز براي خودش مبتنی بر تخیل و تحلیل شناختی بناي کدام نوع روش تدریس مبتنی بر خلاقیت
است؟
18
19 این پیام معلم که من دانش آموز خود را می شناسم بیانگر چیست؟ معلم از کارکرد مغز دانش آموز آگاهی دارد
20 ایجاد حس «من میتوانم» در دانشآموز، مرتبط با کدام راهبرد تدریس میباشد؟ پرورش خلاقیت
آزادي دانش آموز در خطا کردن در آنچه که می آموزد،انتخاب و دفاع از راه خود ونقد راه دیگران، مبتنی بر تفکر انتقادي
نتیجه کدام روش تدریس است؟
21
22 آنجا که.....وجود دارد مسئولیت پذیري وجود ندارد تکلیف
23 بحث پیش سازمان دهنده ها توسط چه کسی مطرح شد؟ آزوبل
24 بر پایه سوالات تأملبرانگیز در کلاس بنا شده که معلم در پی پاسخ دادن به آنهاست. اقدامپژوهی
25 برابري یادگیري با تغییر رفتار در کدام رویکرد معنا پیدا می کند؟ نظریه برنامه درسی کارایی اجتماعی
26 براي معنادار شدن مفهوم یاددهی- یادگیري اصول و بنیانهاي کدام علم بیشتر مورد توجه است؟ روانشناسی تربیتی
27 برگزیدن ایده مناسب براي حل مساله از میان ایده هاي مختلف ویژگی کدام نوع روش تدریس است یورش فکري
28 بنیاد روش تدریس مبتنی بر ساخت گرایی چیست؟ ایجاد انگیزه در یادگیرندگان بر پایه سوالات و ابهامات
29 بنیان نظریه هاي نوین یادگیري چیست؟ مشارکت حداکثري یادگیرنده
30 بیان مشاهدات استدلالی و نتیجه گیري توسط دانش آموز بر مبناي کدام روش تدریس می باشد؟ مبتنی بر بیان فکر
2
31 تدریس باید..................... باشد انگیزنده
32 تدریس چه زمانی اتفاق می افتد؟ زمانی که یادگیري اتفاق افتاده باشد.
33 تدریس عملی است............... تدریجی ، تجویزي
34 تدریس وسیله اي براي نیل به اهداف بیان شده در ... می باشد طرح درس معلم
تشویق دانش آموز به جمع آوري اطلاعات و رسیدن به یک کلیت(استقرار)برگرفته شده از کدام نوع مبتنی بر کشف مفاهیم
تدریس است؟
35
36 تفاوت اقدام پژوهی با سایر پژوهش ها در چیست؟ مقیاس
37 تفکر با صداي بلند» نام دیگر کدام نوع روش تدریس میباشد؟ مبتنی بر بیان فکر
توجه به عملکرد مستقیم یادگیرنده و غیر مستقیم معلم تلقی از فرآیند یاددهی – یادگیري در کدام انسان گرا
رویکرد است؟
38
39 توجه به کدام حیطه یاددهی یادگیري است؟ عاطفی
40 چه عملی باعث سوق داده شدن دانش آموز از ناحیه قریب به رشد به سمت ناحیه رشد می شود؟ سکوبندي
41 چه کسی مسئول یادگیري دانش آموز است؟ دانش آموز
42 حاصل تدریس چیست؟ یادگیري دانشآموزان
43 خلاقیت ................. است. آموختنی
44 خلاقیت و تخیل بالاتر از هر گونه علم و دانشی است» این سخن از کیست؟ آلبرت اینیشتین
45 دارا بودن ظرفیت بالاي یادگیرندگان براي جذب اطلاعات ،اعتقاد حامیان کدام رویکرد می باشد؟ نظریه برنامه درسی مبتنی بر رشد علمی
46 دانش آموزان در .....................بهتر می آموزند. گروه هاي یادگیري منسجم و همدلانه
47 در این دوره تامل را به چه معنایی استفاده می کنیم؟ درخود اندیشیدن
48 در چه صورت فرصت بیان پاسخ هاي روشن در کلاس ایجاد می شود؟ بیان سوالات روشن
49 در کدام رویکرد برنامه درسی، یادگیري از دیدگاه ساخت گرایی مورد توجه قرار می گیرد؟ یادگیرنده محور
50 درسپژوهی گونهاي از ................ است که به صورت مشارکتی در کلاس درس اتفاق میافتد. اقدام پژوهی
51 درگیر شدن یادگیرنده به صورت فعال با مسائل اجتماعی تلقی از یادگیرنده در کدام رویکرد می باشد؟ تحول اجتماعی

سوالات دوره های مختلف ضمن خدمت

سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی با جواب

4000 تومان
خرید محصول

بسته سوالات ضمن خدمت نقشه راه کارآفرینی

4000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت رهبری آموزشی

4000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت آغاز سالتحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه با جواب

6000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – منشورگام دوم انقلاب

4000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت شاداب سازی مدرسه : ویژه مدیران مدارس

4000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

5000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت روش های فعال یاددهی یادگیری

4000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت مرآت برای مدیران مدارس : نظارت , راهنمایی وبرنامه ریزی آموزشی و عملیاتی + تدریس و ارزشیابی مبتنی بر درس ملی

7000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت طرح انتصاب مدیران مدارس

15000 تومان
خرید محصول

مجموعه سوالات آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

4000 تومان
خرید محصول

منابع آزمون و سوالات احراز صلاحیت حرفه ای و انتخاب مدیران

7000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

4000 تومان
خرید محصول

مجموعه نمونه سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس

5000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم

4000 تومان
خرید محصول

منابع و سوالات ضمن خدمت مهارت های فردی اجتماعی

4000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت تدریس تاریخ ۳ دوازدهم

4000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت نصب و سرویس دستگاه های صنعتی و اداری

4000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت آسیب شناسی خانواده

4000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت پرورش خلاقیت دانش آموزان

4000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران)

5000 تومان
خرید محصول

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت سبک زندگی دینی قرآنی

5000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت مدیریت کلاس درس

4000 تومان
خرید محصول

دانلود منابع و سوالات ضمن خدمت مراقبت عاطفی, جسمانی و روانشناختی از دانش آموزان

6000 تومان
خرید محصول

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت اربعین حسینی

4000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی و اداری

4000 تومان
خرید محصول

منابع+ نمونه سوالات هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت -طهارت روح

6000 تومان
خرید محصول

منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت روابط انسانی در مدرسه

5000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت پدافند غیر عامل

4000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

6000 تومان
خرید محصول

سوالات دوره ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

5000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه icdl

4000 تومان
خرید محصول

دانلود منابع و سوالات ضمن خدمت حماسه حسینی- فرهنگ عاشورا

4000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی و عملیاتی

4000 تومان
خرید محصول

منابع و نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت درس پژوهی

5000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت روانشناسی تفاوت های فردی

5000 تومان
خرید محصول

سوالات ضمن خدمت مهارت های عمومی تربیت بدنی ( نمونه سوال و سوالات اصلی)

5000 تومان
خرید محصول

ضمن خدمت بهبود مدیریت سازمانی : نمونه سوالات+ منابع+ سوالات اصلی

5000 تومان
خرید محصول

بسته طلایی نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی + منابع آزمون

5000 تومان
خرید محصول

بسته کامل نمونه سوالات ضمن خدمت اصول طراحی آموزشی

5000 تومان
خرید محصول

سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت طرح طبقه بندی مشاغل

3000 تومان
خرید محصول

منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت ارزشیابی کیفی توصیفی

5000 تومان
خرید محصول

بسته سوالات ضمن خدمت روانشناسی تربیتی

5000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت آشنایی با وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی

4000 تومان
خرید محصول

۵۰۰ سوال پرتکرار در تمامی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

4000 تومان
خرید محصول

سوالات و محتوای آموزشی ضمن خدمت یادگیری معکوس

3000 تومان
خرید محصول

سوالات و منابع آموزشی ضمن خدمت آشنایی معلمان با برنامه درس ملی برای دبیران ریاضی متوسطه دوم

4000 تومان
خرید محصول

دانلود سوالات ضمن خدمت بهداشت روانی +منابع دوره بهداشت و سلامت روان

3000 تومان
خرید محصول

منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب ( انتخاب) مدیران مدارس

6000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای در مدرسه

4000 تومان
خرید محصول

سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت محتوای الکترونیکی

3000 تومان
خرید محصول

سوالات آزمون ضمن خدمت برنامه ریزی توسعه فردی

3000 تومان
خرید محصول

سوالات دوره ضمن خدمت آمادگی دفاعی پایه دهم : منابع + سوالات تستی و تشریحی

3000 تومان
خرید محصول

منابع و سوالات آزمون ضمن خدمت تفکر انتقادی + سوالات آزمون اول ۹ خرداد

4000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت حقوق شهروندی

4000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات و منابع آزمون ضمن خدمت آموزش و توسعه فرهنگ نماز

4000 تومان
خرید محصول

جزوه آموزشی کامل و نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های نوشتن

4000 تومان
خرید محصول

بسته کامل منابع و سوالات تستی و تشریحی ضمن خدمت آینده پژوهی

4000 تومان
خرید محصول

مجموعه کامل نمونه سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان دولت الکترونیک

4000 تومان
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت مدیریت فعالیت های اردویی

3500 تومان
خرید محصول

پکیج کامل سوالات دوره اسکلت سازی

3000 تومان
خرید محصول
15 May 2019